ПРОТОКОЛ позачергових загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА” від 28 серпня 2017 року

ПРОТОКОЛ

позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА”

 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 208                          28 серпня 2017 року

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у позачергових загальних зборах розпочалася за місцем проведення загальних зборів (м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 208) о 9 годині 15 хвилин і закінчилася о 9 годині 45 хвилин, згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 19.08.2017 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 7 осіб, яким належить 1 400 голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Відповідно до Протоколу № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА” від 28.08.2017 р., зареєструвалися 3 акціонери (їх представники), які в сукупності володіють 1 069 голосами, що складає 76,357143 % голосуючих акцій Товариства (Протокол № 2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА” від 28 серпня 2017 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства”, збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Збори розпочалися о 10:00 годині.

Відкрив загальні збори Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович, який повідомив, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України “Про акціонерні товариства” та Статуту Товариства, Порядок денний позачергових загальних зборів затверджено Наглядовою Радою Товариства, повідомлення про скликання загальних зборів оприлюднено в друкованому офіційному виданні, про час проведення і проект порядку денного – акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом.

Порядок денний:

 • Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 • Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
 • Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 – 2016 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 • Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 – 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 • Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 – 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 • Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.
 • Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 – 2016 роки.
 • Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 • Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість.
 • Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 • Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 • Припинення повноважень Ревізора Товариства.
 • Обрання Ревізора Товариства.
 1. Слухали по першому питанню Порядку денного:

Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович запропонував:

 1. Обрати лічильну комісію у складі: Атрашкевич Євгенія Валеріївна, Родіна Валерія Сергіївна.
 2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом “одна голосуюча акція – один голос”, за виключенням 11 та 13 питаннях Порядку денного – здійснюється кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії.

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По 8 питанню Порядку денного – схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”).

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради від 10.07.2017 р. підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить тимчасова лічильна комісія.

Вирішили:

 1. Обрати лічильну комісію у складі: Атрашкевич Євгенія Валеріївна, Родіна Валерія Сергіївна.
 2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом “одна голосуюча акція – один голос”, за виключенням 11 та 13 питаннях Порядку денного – здійснюється кумулятивне голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії.

Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. По 8 питанню Порядку денного – схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України “Про акціонерні товариства”).

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по другому питанню Порядку денного:

Обрання Голови та секретаря загальних зборів.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович запропонував:

Обрати Головою зборів Рибальченка Віктора Васильовича, секретарем зборів Цибульського Юрія Васильовича.

Вирішили:

Обрати Головою зборів Рибальченка Віктора Васильовича, секретарем зборів Цибульського Юрія Васильовича.

Голосували по другому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по третьому питанню Порядку денного:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 – 2016 роки та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Генеральний директор Товариства Цибульський Юрій Васильович доповів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013-2016 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік (Звіт додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 – 2016 роки та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 – 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович доповів акціонерам про роботу Наглядової Ради Товариства у 2013-2016 роках.

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013-2016 роки.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по п’ятому питанню Порядку денного:

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013 – 2016 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Виступила: Ревізор Товариства Муханова Маргарита Федорiвна доповіла акціонерам про свою роботу у 2013-2016 роках. Ревізором було проаналізовано фінансово-господарський стан Товариства за 2013-2016 роки. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та висновків аудиторської перевірки Ревізор дійшла висновку щодо позитивної тенденції розвитку Товариства, роботи посадових осіб загалом (Звіт та висновки Ревізора додаються).

Вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2013-2016 роки.

Голосували по п’ятому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по шостому питанню Порядку денного:

Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2013 – 2016 роки.

Виступив: Генеральний директор Товариства Цибульський Юрій Васильович доповів основні моменти річних звітів та балансів Товариства за 2013-2016 роки.

Вирішили:

Затвердити баланси станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 р., 31.12.2016 р. та звіти про фінансові результати за 2013 рік, 2014 рік, 2015 рік, 2016 рік.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 – 2016 роки.

Виступив: Генеральний директор Товариства Цибульський Юрій Васильович доповів акціонерам, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік був отриманий збиток, а за 2014-2016 роки Товариством був отриманий прибуток. Він запропонував направити отриманий прибуток на покриття заборгованості Товариства перед бюджетом по податкам та обов’язковим платежам.

Вирішили:

Направити отриманий прибуток на покриття заборгованості Товариства перед бюджетом по податкам та обов’язковим платежам.

Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Виступив: Генеральний директор Товариства Цибульський Юрій Васильович запропонував попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, задоволення вимог кредиторів, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів на суму не більше як 1000 % вартості активів за даними річної звітності за 2016 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.

Вирішили:

 1. Попередньо надати згоду Товариству на вчинення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, задоволення вимог кредиторів, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, граничною сукупною вартістю правочинів на суму не більше як 1000 % вартості активів за даними річної звітності за 2016 рік за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою Радою Товариства.
 2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової ради Товариства щодо надання попередньої згоди на укладення відповідних договорів.

Голосували по восьмому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
“За” 1 066 76,142857
“Проти” 3 0,214286
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по дев’ятому питанню Порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість.

Виступив: Генеральний директор Товариства Цибульський Юрій Васильович запропонував попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, задоволення вимог кредиторів, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів).

Вирішили:

 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, задоволення вимог кредиторів, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів).
 2. Уповноважити на підписання від імені Товариства значних правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість Генерального директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.

Голосували по дев’ятому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 066 99,719364
“Проти” 3 0,280636
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по десятому питанню Порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович запропонував припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

 • Голова Наглядової ради – Рибальченко Віктор Васильович;
 • Член Наглядової ради – Кізлінська Світлана Василівна;
 • Член Наглядової ради – Рибальченко Свiтлана Андрiївна;

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

 • Голова Наглядової ради – Рибальченко Віктор Васильович;
 • Член Наглядової ради – Кізлінська Світлана Василівна;
 • Член Наглядової ради – Рибальченко Свiтлана Андрiївна.

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
“За” 100
“Проти” 1 0690 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович запропонував обрати членами Наглядової ради Товариства: Рибальченка Віктора Васильовича, Кізлінську Світлану Василівну, Рибальченко Свiтлану Андрiївну.

(У відповідності до вимог Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради).

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради Товариства: Рибальченка Віктора Васильовича, Кізлінську Світлану Василівну, Рибальченко Свiтлану Андрiївну.

(У відповідності до вимог Статуту Товариства Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради).

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

П.І.Б. кандидата Кількість відданих голосів Результат голосування
1 Рибальченко Віктор Васильович 1 069 обрано
2 Кізлінська Світлана Василівна 1 069 обрано
3 Рибальченко Свiтлана Андрiївна 1 069 обрано

 

 1. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович запропонував припинити повноваження Ревізора Товариства Муханової Маргарити Федорівни.

Вирішили:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Муханової Маргарити Федорівни.

Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:

Вибір Кількість голосів, шт. Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
“За” 1 069 100
“Проти” 0 0
“Утримались” 0 0
“Не голосували” 0 0
“Не дійсні” 0 0

Рішення прийняте.

 1. Слухали по тринадцятому питанню Порядку денного:

Обрання Ревізора Товариства.

Виступив: Голова Наглядової ради Товариства Рибальченко Віктор Васильович запропонував обрати Ревізором Товариства Шинкевич Юлію Олександрівну.

Вирішили:

Обрати Ревізором Товариства Шинкевич Юлію Олександрівну.

Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:

П.І.Б. кандидата Кількість відданих голосів Результат голосування
1 Шинкевич Юлія Олександрівна 1 069 обрано

 

Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складеного лічильною комісією протоколу (Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА” додається).

Порядок денний позачергових загальних зборів Товариства вичерпано, зауважень до ведення зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів                                   ________________________           Рибальченко В.В.

Секретар зборів                               ________________________           Цибульський Ю.В.

Август 29, 2017