Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Загальні відомості
 2. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА”
 3. Код за ЄДРПОУ: 02132384
 4. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 40
 5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 243-40-56
 6. Електронна поштова адреса: a0672403495@gmail.com
 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kfkf.com.ua
 8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 9. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв ПРАТ “КФКФ” вiд 28.08.2017р. (Протокол позачергових загальних зборiв ПРАТ “КФКФ” вiд 28.08.2017р.):

– припинено повноваження на посадi Голови Наглядової ради Рибальченка Вiктора Васильовича Посадова особа перебувала на посадi з 2010 року. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 55,286%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

– припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Кiзлiнської Свiтлани Василiвни. Посадова особа перебувала на посадi з 2010 року. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 1,286%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

– припинено повноваження на посадi Члена Наглядової ради Рибальченко Свiтлани Андрiївни. Посадова особа перебувала на посадi з 2010 року. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 3,0%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. – припинено повноваження на посадi Ревiзора Муханової Маргарити Федорiвни. Посадова особа перебувала на посадi з 2010 року. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

– обрано (набуто повноважень) на посаду Члена Наглядової ради Рибальченка Вiктора Васильовича строком на три роки. Попередня посада – директор ТОВ “Бучанський завод склотари”. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 55,286%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На першому засiданнi Наглядової ради 28.08.2017р. Рибальченка Вiктора Васильовича обрано Головою Наглядової ради Товариства.

– обрано (набуто повноважень) на посаду Члена Наглядової ради Кiзлiнську Свiтлану Василiвну строком на три роки. Попереднє мiсце роботи – директор ЗАТ “Укртара-холдинг”. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 1,286%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

– обрано (набуто повноважень) на посаду Члена Наглядової ради Рибальченко Свiтлану Андрiївну строком на три роки. Попереднє мiсце роботи – директор ТОВ “Агентство “Свiт”. Часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 3,0%. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

– обрано (набуто повноважень) на посаду Ревiзора Шинкевич Юлiю Олександрiвну строком на три роки. Попереднє мiсце роботи – ТОВ «ПРОМДОР-БУД», головний бухгалтер-фiнансовий директор. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор Цибульський Юрiй Васильович, 29.08.2017.
Август 29, 2017