Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 1. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 2. I. Загальні відомості
 3. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА”
 4. Код за ЄДРПОУ: 02132384
 5. Місцезнаходження: 03151, м. Київ, вул. Волинська, 40
 6. Міжміський код, телефон та факс: (044) 243-40-56
 7. Електронна поштова адреса: a0672403495@gmail.com
 8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kfkf.com.ua
 9. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
 10. II. Текст повідомлення

Згiдно з прийнятим рiшенням на позачергових загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КИЇВСЬКА ФАСУВАЛЬНО-КАРТОНАЖНА ФАБРИКА” вiд 28.08.2017 р. (Протокол позачергових загальних зборiв ПРАТ “КФКФ” вiд 28.08.2017 р.) вирiшили попередньо надати згоду на укладання значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, задоволення вимог кредиторiв, оренди, поруки, зберiгання договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборiв Товариства, на суму не бiльш як 1000% вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2016 рiк за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 271230 тис. грн. (двiстi сiмдесят один мiльйон двiстi тридцять тисяч гривень 00 коп.). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2016 р. склала 27123,0 тис.грн. (двадцять сiм мiльйонiв сто двадцять три тисячi грн. 00 коп.). Уповноважити на пiдписання значних правочинiв вiд iменi Товариства Директора Товариства, або уповноважену особу, що дiє на пiдставi довiреностi та визначена рiшенням Наглядової ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення вiдповiдних договорiв.

III. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор Цибульський Юрiй Васильович, 29.08.2017 р.

Август 29, 2017